Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu / Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja

Poziom kształcenia: podyplomowe Forma studiów: zaoczne Profil studiów: praktyczny

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2021-01-01 do 2021-11-30 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja, mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych, znajomości zasad bezpiecznego zachowania i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, wykorzystywanych w szczególności w służbach mundurowych jak i placówkach edukacyjnych, a także organizacjach rządowych i pozarządowych gdzie zapobieganie sytuacjom kryzysowym i umiejętne ich prowadzenie jest niezwykle cenną umiejętnością. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem. Studia podyplomowe na kierunku Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja wyposażą słuchaczy w wiedzę z zakresu psychopatologii, kompetencji i zagrożeń społecznych, interwencji kryzysowej, profilaktyki uzależnień, metod pracy indywidulanej i grupowej.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022 odbywa się od 1 kwietnia 2021 r. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

Wysokość czesnego

Opłata miesięczna: 300 zł; semestralna: 2100 zł; jednorazowa: 3800 zł

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe: - ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm -Pobierz wersję PDF ( https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Podanie-podyplomowe-.pdf) - kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu), - dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł dane do przelewu: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1 nr konta: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268 Dane do przelewu dotyczą opłaty administracyjnej. - klauzula informacyjna (obowiązkowa) Załącznik nr 7 (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Klauzula-informacyjna.pdf) - klauzula zgody marketingowej (dobrowolna) Załącznik nr 8 (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Klauzla-zgody-marketingowej.pdf) - klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna) Załącznik nr 9 (https://www.wsb.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/Klauzula-zgoda-wizerunek.pdf) * prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

Dodatkowe informacje

Czas trwania: 2 semestry