OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, NIP: 7781423778, REGON 300001987.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Mateusz Pająk; e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umowy o studiach. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 4. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Podanie danych wynika z przepisów art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 poz. 1365 z późn. zm.) oraz z przepisów wykonawczych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. z poźn. zm. (Dz.U. 2016 poz. 1554) i jest obowiązkowe oraz służy realizacji obowiązków administratora jako Uczelni wyższej. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
 6. Dane osobowe, których podanie jest wymogiem prawnym będą przetwarzane, na podstawie:
  • art. 4 pkt. 2 (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016r z poźn. zm. Dz.U. 2016 poz. 1554) przez okres: 50 lat, licząc od zakończenia umowy u administratora, zaś dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia.
  • art. 19 pkt. 2 (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016r z poźn. zm. Dz.U. 2016 poz. 1554) przez okres: 6 miesięcy osób, nieprzyjętych na studia.
 7. Możliwe jest powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, takim podmiotom jak kancelaria prawna, dostawcy, firmy szkoleniowe, kurierskie i transportowe wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO