Podanie o przyjęcie na studia

Dane osobowe

Nazwisko
Imię
Drugie imię
Płeć
Data urodzenia (rrrr-mm-dd)
Miejsce urodzenia
PESEL
Obywatelstwo (kraj)
Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
(w przypadku braku PESEL)
Nazwa państwa, ktore wydało dokument potwierdzający tożsamość
(w przypadku braku PESEL)
Nazwa państwa urodzenia
Informacje o posiadaniu Karty Polaka
Czy był Pan/Pani studentem WSB?
Numer albumu

Adres zamieszkania przed rozpoczęciem studiów

Rodzaj miejscowości
Kod pocztowy
Województwo
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania)

Kod pocztowy
Województwo
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania

Dane do szybkiego kontaktu

E-mail
Tel. kontaktowy

Proszę o przyjęcie mnie na pierwszy rok

Rodzaj studiów
Wydział
Kierunek
Specjalność

W przypadku wyczerpania limitu miejsc na w/w kierunek wybieram

Wydział
Kierunek
Specjalność

Forma studiów

Stopień niepełnosprawności

Częstotliwość wnoszenia opłat za studia

Deklaruję chęć nauki języka obcego

Wykształcenie

Pełna nazwa ukończonej szkoły średniej
Miejscowość ukończonej szkoły średniej
Profil klasy
Dokument uprawniający do podjęcia studiów
Instytucja wystawiająca dokument
Miejsce wystawienia
Numer dokumentu
Data wystawienia (rrrr-mm-dd)

Skąd pierwszy raz dowiedział(a) się Pan(i) o Wyższej Szkole Bezpieczeństwa?
(można wskazać więcej niż jedną odpowiedź):

prasa
strona www Uczelni
reklama w Internecie
media społecznościowe (social media)
billboardy, ulotki, plakaty, informator WSB
radio
w miejscu pracy
prezentacja w szkole
targi edukacyjne
znajomi
inne

Osoba, którą należy powiadomić w razie wypadku:

Nazwisko i imię:
Numer telefonu:
Stopień pokrewieństwa: