• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str 1 ze zm.) informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, NIP: 7781423778, REGON 300001987, której reprezentantem jest  Rektor dr Andrzej Zduniak.

2.       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Justyna KAMIŃSKA; e-mail: iod@wsb.net.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacji przyjęcia na studia, podejmowania niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy, po jej zawarciu.

4.       Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

5.       Podanie danych wynika z przepisu art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1668 z późn. zm.) oraz z przepisów wykonawczych tj. obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2021 poz. 661), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-ON z dnia 6 marca 2019 r.  (Dz.U. z 2019 r. poz. 496 z późn. zm) i jest obowiązkowe oraz służy realizacji obowiązków administratora jako Uczelni wyższej. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. 

6.       Dane osobowe, których podanie jest wymogiem prawnym będą przetwarzane, w szczególności na podstawie § 15 ust. 4 obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2021 poz. 661), przez okres: 50 lat, licząc od zakończenia umowy u administratora, zaś dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a 25 lat jeśli dotyczy to studiów podyplomowych. Natomiast kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów, będą przechowywane przez 6 miesięcy, licząc od dnia następującego po zakończeniu rekrutacji.

7.       Możliwe jest powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, takim podmiotom jak kancelaria prawna, dostawcy, firmy szkoleniowe, kurierskie i transportowe wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowej.

8.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.